Jdi na obsah Jdi na menu
 

Zkušební řád

Haflingského koně

 

Ve zkušebním řádu jsou uvedeny zásady a pravidla pro jednotlivé druhy posuzování a  výkonnostních zkoušek a zásady pro složení a určování hodnotitelů nebo hodnotitelských komisí. Hodnotitelem může být inspektor, člen ASCHK s odpovídajícím vzděláním, nebo hodnotitel schválený předsednictvem Českého svazu chovatelů haflinga (dále ČSCHH). Ten kdo provádí výběr a určování hodnotitele nebo členů hodnotitelské komise je garantem jejich odbornosti a nestrannosti. Hodnocení je prováděno u hříbat do stáří 3 let známkami v rozsahu 1-5 bodů, u starších koní (zejména při zápisech do PK, nebo výstavách a přehlídkách) známkami v rozsahu 1-10 bodů.

 

Hodnocení  se provádí zejména:

1.         Hodnocení při zkouškách výkonnosti

2.         Hodnocení klisen při zápisu do PK

3.         Hodnocení na výstavách a přehlídkách

4.         Hodnocení hřebců při udělování výběru a při zápisu do PK

 

1.      Hodnocení při zkouškách výkonnosti

ZV jsou dobrovolné.

 

Podmínky pro účast:

- 3 – 4 leté klisny zapsané do HPK, nebo PK (výjimka – první 2 roky platnosti tohoto řádu je horní věková hranice účasti na ZV neomezená)

 

Podmínky úspěšného absolvování:

 

Ø        splnění všech jednotlivých částí,

Ø        možnost opakovat zkoušky maximálně dvakrát (včetně prvního pokusu),

Ø        zkouška může být nahrazena:

a)         sportovní výkonností (dle pravidel ČJF a FEI):

·                       absolvováním parkúru minimálně stupně Z s výsledkem maximálně 12 trestných bodů nebo

·                       absolvováním drezúry minimálně stupně Z s celkovým hodnocením větším než 50% nebo

·                       absolvováním kompletní soutěže ve spřežení;

b)        chovatelskou kvalitou:

·                                   účast na celostátní výstavě haflingů s výsledným umístěním do 3. místa a minimálním hodnocením 8,1 bodů nebo

·                                   účast a umístění na mezinárodní výstavě – dle zvážení Radou PK nebo

·                                   zařazením syna mezi plemenné hřebce v ČR  - dle zvážení Radou PK nebo

·                                   zařazení alespoň dvou dcer do HPK – dle zvážení Radou PK;

c)         absolvováním zkoušek výkonnosti v chovatelsky vyspělé zemi – dle zvážení Radou PK.

 

  Možnost výběru ze dvou možností:

                   Možnost A – zkouška pod sedlem

·                                   drezurní zkouška pod sedlem,

·                                   jednoduchá skoková zkouška  ve volnosti,

·                                   zkouška charakteru

 

Možnost B – zkouška v tahu

·                                   zkouška v zápřeži  - vozatajská úloha,

·                                   zkouška v lehkém tahu – kláda či saně,

·                                   zkouška charakteru 

 

 

Hodnocení:

Hodnocení budou provádět  minimálně tři hodnotitelé jmenovaní RPK.

Koeficienty:

·           zkouška drezurní, zápřež           0,4

·           skoková zkouška, lehký tah       0,3

·           hodnocení charakteru                0,3

 

Každá disciplína se hodnotí pomocí bodové stupnice 1 – 10, s využitím půlbodů. Za každou část obdrží účastník po jedné známce od každého člena komise.

Výsledek zkoušky se vypočte z průměru bodového hodnocení všech členů komise v jednotlivých částech, vynásobením těchto průměrů koeficienty a součtem těchto podílů.

Zkoušky úspěšně absolvuje kůň s celkovým hodnocením 6,1 bodů a výše, přičemž nesmí v jednotlivých disciplínách obdržet hodnocení pod 5 bodů.

Výsledek ZV nesnižuje známku za exteriér, je-li však hodnocení vyšší je známce za exteriér nadřazeno a na základě vyššího hodnocení je možno klisnu přeřadit do vyššího oddílu PK.

 

Detailní popis jednotlivých částí:

1.         Drezurní úloha

Kůň vykoná čtenou úlohu na drezurním obdélníku 20 x 40m (případně 20 x 60 m); povoleno je pouze uzdění jednoduchým stihlem, bez pomocných otěží, martingalu. Je zakázáno použití ostruh a bičíku delšího než 75 cm.

Posuzují se základní chody koně, uvolněnost, rovnováha, přijímání pomůcek, poslušnost, ochota a celkový dojem.

 

2.         Skoková zkouška

Skok ve volnosti, tj.skoková ulička se dvěma překážkami. Kombinace 30 – 40 cm vysoká kavaleta a cca 60 – 70cm výškový, nebo šířko-výškový skok s odskokovou bariérou. Posuzována je především ochota ke skoku a pozornost.

 

3.         Zkouška charakteru

Zkouškou charakteru je krátké předvedení na ruce, osedlání, případně postrojení před porotci a zvednutí všech čtyřech končetin. 

U koně smí být pouze jezdec, nebo kočí a jeden pomocník.

 

4.         Zkouška v zápřeži

Je povoleno jednospřeží mezi 2 oji, nebo v páru. V páru se může zkoušky zúčastnit pouze se stejně starým (3 – 4letým koněm).

Koně jsou postrojováni v libovolných postrojích, uzdění by mělo být vhodné pro mladé koně. Pomocné otěže nejsou povoleny.

Hodnotí se základní chody, uvolněnost, ovladatelnost, rovnováha, způsob pohybu, ochota k pohybu a celkový dojem.

 

Vozatajská úloha       

Zkouška v tahu : hodnotí se v samotě - 3x zastavit a znovu zabrat v zápřeži na 50m dlouhé dráze, je předepsaná zátěž saně o hmotnosti 150 kg.

 

3. Hodnocení klisen při zápisu do PK

Hodnocení při zápisu klisen do PK provádí inspektor dle Řádu PK a Šlechtitelského programu.

Hodnotí sedle Šlechtitelského programu článku č.7:

                    1) Plemenný typ 

                    2) Zevnějšek       

                    3) Mechanika pohybu

Posuzování znaků  1 a 2 se provádí na tvrdém podkladu.

Posuzování dle znaku 3 se provádí při předvedení na ruce.

Jednotlivé známky jsou součástí dokumentu o zápisu klisny do PK

 

 

4.  Hodnocení na výstavách a přehlídkách

Hodnocení na přehlídkách a výstavách, jejichž význam přesahuje rámec oblasti, provádí minimálně tříčlenná komise určena RPK.

Při svodech  a výstavách, nepřesahujících rámec oblasti určuje komisi pořadatel.

Při celostátních akcích přesahujících rámec chovatelské oblasti určuje členy hodnotitelské komise RPK.

 

5.        Hodnocení hřebců při udělování výběru a při zápisu do PK

Výběr bude udělován na základě písemné žádosti majitele do sídla ČSCHH. Bude udělován pouze s doporučením Rady PK haflinga. Právním základem výběru je zákon č. 154/00 Sb. V dalším bude postupováno dle těchto zásad: 

Plemenným hřebcům  bude udělován výběr na základě žádosti majitele zásadně pouze po dodržení pravidel „Šlechtitelského programu“ ČSCHH.

Do plemenné knihy hřebců může být zapsán hřebec s prokazatelným původem do 6. generace  předků a KVH 142 – 150 cm.

Do plemenné knihy hřebců může být zapsán hřebec. S hodnocením exteriéru min. 7,1 b.